fark milk icon

FARK MILK

>

ÇİĞ SÜT HATTI (FARK MILK)

Fark Proses süt işleme tesisi projelendirmesi, danışmanlık hizmeti ve anahtar teslim süt işleme tesisi kurulumuna kadar olan tüm süreçte size destek vermektedir. Büyük ölçekli çiğ süt hattından küçük ölçekli mandıra kurulumuna kadar tüm ihtiyaca yönelik çözüm sunmaktayız.

>

ÇİĞ SÜT PROSES AKIŞ ŞEMASI

>

ÇİĞ SÜT PROSES İŞLEMLERİ

Sütün İşletmeye Nakliyesi

Sağım sonrası soğutulan sütler nakil tankları veya nakil tankerleri ile süt ürünleri üreten işletmelere taşınır. Taşıma tankları izolasyonlu olup taşıma sırasında soğuk zincirin devamı sağlayarak süt soğukluğunu muhafaza eder. Tanklar kullanım sonrasında içerisinde bulunan yıkama başlıkları vasıtasıyla temizlenir ve dezenfekte edilerek tekrar kullanım için güvenli hale getirilir.

Sütün İşletmeye Kabülü

Küçük tonajlı süt işletmelerine güğümlerle, daha büyük tonajlı süt işletmelerine nakil tankları veya tankerleriyle getirilen sütler, işletmeye kabul edilme öncesi bir dizi laboratuar analizinden geçirilir. Kuru madde oranı, yağ oranı, içerisindeki su oranı, antibiyotik tesbiti ve mikrobiyolojik analizlere tabi tutulur. Kalite kriterleri uygun bulunan sütler işletmeye kabul edilir ve miktarsal ölçüm işlemine geçilir.

Süt Ölçüm

Fabrikaya gelen süt miktarı, ya tartılarak kilogram cinsinden ya da hacim ölçümü yapan sayaçlar yardımıyla litre cinsinden belirlenmektedir. Süt ağırlığının belirlenmesinde süt alım terazisi veya kantar kullanılmaktadır. Eğer süt, işletmeye güğümlerle gelmişse; güğümler kantarın kefesineboşaltılmaktadır. Kefe dolduğu zaman, buradaki görevli kadrandaki ibrenin gösterdiği miktarı kaydetmekte ve sütü kantar altı havuzuna aktararak silo tankına pompalamaktadır. Eğer süt işletmeye tankerlerle getirilmişse tartım işlemi büyük kantarlarda yapılmaktadır. Bu tip kantarlar işletme binasının içinde ayrı bir bölmeye ya da bina dışındaki bir kulübeye yerleştirilmektedir. Burada bulunan görevli kantarı çalıştırdıktan sonra aracı hem doluyken hem de süt boşaldıktan sonra tartmaktadır. Aradaki fark süt miktarı olarak kaydedilmektedir. Diğer bir yöntem ise ölçüm (tartım) tankı sistemidir. Bu sistemde, ölçüm tankı ayaklarının altına, ölçüm sonucunu gösteren ve kumanda panosuna elektriksel sinyal gönderen hassas uyarıcılar (load cell)yerleştirilmiştir. Uyarıcıların sinyalleri, tanka dolmakta olan sütün ağırlığı ile orantılı olarak artmakta ve süt alımı tamamlanınca ya da tank dolunca, kumanda panosundan süt miktarı belirlenmektedir .Tankerlerle getirilen sütün miktarı, doğrudan hacim ölçen sayaçlardan geçirilerek de belirlenebilmektedir. Ancak sayaç sütün yanı sıra, özellikle ürünün çalkalanması sırasında sistemde oluşan havayı da ölçtüğünden yanlış sonuç elde edilebilmektedir. Bu sorunu gidermek amacıyla sisteme sayaçtan önce bir hava alma ünitesi (deaeratör) yerleştirilmektedir.

Sütün Temizlenmesi

Süt, sağım sırasında memeden gelen bazı epitel hücreler ve lökositler gibi hücre kökenli maddeleri bulundurabilir. Bununla birlikte sağım sonrası sütün kuru ot, saman, sap, kıl, gübre kalıntıları, toprak partikülleri gibi katı materyaller ile de bulaşması sözkonusu olabilmektedir. Bu materyaller sütün görünüşünü bozmanın yanı sıra mikrobiyel bozulmalara yol açan mikroorganizmaların bulaşmasına da aracılık eder. Dolayısıyla gerek sağım sırasında gerekse sağım sonrasında süte bulaşan istenmeyen materyallerin sütten uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla değişik temizleme yöntemleri kullanılmaktadır. Süt alım terazisi üzerine konulan tel süzgeçler ve/veya hat filtreleri aracılığıyla süzme ve klarifikasyon, işletmelerde kullanılan yöntemlerdir. Filtre ile Temizleme Küçük işletmelere güğümle gelen sütler, süt alım terazisine boşaltılırken terazi üzerine yerleştirişmiş tel süzgeçler aracılığıyla süzülmektedir . Ancak bu işlemde yalnızca gözle görülebilen büyük boyutlu katı materyallerin ortamdan uzaklaştırılması söz konusu olmaktadır. Orta ve büyük ölçekli işletmelerde yaygın olarak kullanılan bir yöntem ise kaba süzme işlemine alternatif olarak süt kabulü sırasında tartım terazisinin tankına metal süzgeçler konulması ve plakalı soğutucu girişlerine metal hat filtrelerinin monte edilmesidir. Bu filtreler paslanmaz çelikten yapılmıştır ve bunların sık sık temizlenip dezenfekte edilmeleri gerekmektedir . Merkezkaç Kuvveti ile Temizleme (Klarifikasyon) Kaba temizlemeyle uzaklaştırılamayan somatik hücreler, kan pıhtıcıkları, lökositler, bazı mikroorganizmalar, bakterilerce zengin protein topakçıkları ve diğer kirlilik etmenleri klarifikasyon işlemi ile etkin bir şekilde arındırılmaktadır. Süt miktarının artmasıyla sütün kaba partiküllerinden arındırılması işleminin mekanizasyonu işlem kolaylığı sağlaması bakımından önerilmektedir. Bu amaçla klarifikatör olarak adlandırılan mekanik seperatörlerden yararlanılmaktadır . Klarifikasyon sırasında süt, giriş borusundan girerek çanaklar arasındaki kanallara ince bir film hâlinde yayılmaktadır. Çanaklar üzerindeki çubukların yönlendirmesi ve santrifuj kuvvetin etkisiyle yoğunluğu sütten fazla olan yabancı partiküller ayrılarak seperatör çamuru boşluğunun dip kısmında birikirken pisliklerden ayrılan süt yukarı doğru yükselerek boşaltım borusundan dışarı alınmaktadır .Bu yöntemin ana prensibi yoğunluğu sütten fazla olan partiküllerin santrifuj kuvvetinin etkisiyle ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Klarifikatörlerle yapılan temizleme işlemi ile çapı 4-5 mikron olan unsurlar uzaklaştırılabilmektedir.

Soğutma / Depolama

Eğer işletmeye gelen çiğ süt soğutulmamış ise öncelikle soğutulması gerekmektedir. Soğutma amaçlı plakalı eşanjörler kullanılır. Plakalı eşanjörlerde soğuk su ile süt çarpışarak süt soğutulur ve depolama tanklarına alınır, alternatif olarak süt soğutma tanklarında süt soğutulması da yapılır. Soğutulmuş olarak depolanan bu sütlerin mümkün olduğunca kısa süre içinde üretime alınması gerekmektedir. Kalite ölçütleri belirlenen sütler, özelliklerine göre farklı tanklarda depolanmaktadır. Ayrıca farklı kaynaklardan işletmelere gelen sütler de yine bu özelliklere göre karıştırılarak (harmanlanarak) depolanmaktadır. İşletmeye alınan çiğ süt, dikey tanklarda (silolarda) depolanmaktadır. Küçük silo tankları genellikle işletmenin içine büyük olanlar ise dışına yerleştirilmektedir. Depolama tankları çift cidarlı olup, iki cidar arasında izolasyon katmanı içermektedir. Ayrıca bu tankların bir de karıştırma sistemi bulunmaktadır. Ancak karıştırma işleminin son derece dikkatli ve özenli yapılması, kuvvetli karıştırmadan kaçınılması gerekmektedir. Çünkü kuvvetli karıştırma, süte hava girmesine ve yağ globüllerini çevreleyen membranın zarar görmesine neden olmaktadır. Bu da sütte hoşa gitmeyen ransit tadın oluşumuna sebep olabilir. Bu yüzden silo tanklarında pervaneli karıştırıcılar kullanılmaktadır .Tanklarda ayrıca sıcaklık göstergesi, seviye göstergesi, doluluk seviyesi karıştırıcının altında olduğu zaman karıştırıcıyı durduran, ancak karıştırıcının üstüne çıktığında karıştırıcıyı çalıştıran bir elektrot sistemi, taşmayı önleyen ve tankın tavanına yerleştirilen elektrot ile tankın tamamen boşaldığını gösteren ve tankın en alt noktasındaki boşaltma kısmına yerleştirilen alt seviye kontrol elektrodu bulunmaktadır.

Süt Tozu Hazırlama

Süt tozu hazırlama ünitesi, sütün kuru madde standardizasyonunun yapılması ve çiğ süt kullanmayıp su ve süttozu ile Rekonstitüe Süt hazırlanması amaçlarıyla kullanılmaktadır. Kuru madde artırımının temel amacı, son üründe arzu edilen fiziksel ve duyusal niteliklerin elde edilmesi ve tüketici beğenisinin sağlanmasıdır. Birçok ülkede yoğurt vb.ürünlerin üretiminde kullanılan inek sütlerinin kuru madde içeriklerinin standardizasyonu yasal düzenlemelerle zorunlu kılınmıştır. Süt tozu ilavesi ile kuru madde içeriğinin artırılması, yatırım maliyetinin azlığından dolayı yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu amaçla genellikle yağsız süt tozundan yararlanılmaktadır. Süt tozu ile su veya sütün etkin karıştırılması amacıyla yüksek devir ve homojenizasyon etkisine sahip tre-blender lar kullanılır. Tre-Blenderdan geçen ve tozla karışan ürün, ön işleme ünitesine gönderilmek üzere stok tankına alınır.

>

ÇİĞ SÜT HATTI PROSES ÜRÜNLERİ

>

ÇİĞ SÜT HATTI PROSES UYGULAMALARI